facebooktwitterE-Learning

OPLEIDING PLOEGLEIDER BHV

Deze opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur bedraagt twee dagen.

Tijdens deze twee dagen worden onderstaande punten behandeld:

– Leiding geven aan een BHV Ploeg
– Wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen
– Het papieren BHV plan omzetten naar praktijk
– BHV ploeg voorbereiden en trainen
– Beheer van BHV materialen

Het examen vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Wanneer de cursus ploegleider met een goed resultaat voor zowel praktijk als theorie wordt afgesloten ontvangt de cursist het NIBHV diploma ploegleider.

Vooropleiding: U bent opgeleid tot bedrijfshulpverlener en in het bezit van een geldig diploma of certificaat.

HERHALING PLOEGLEIDER BHV

Ploegleider BHV is een verantwoordelijke taak. Om deze taak goed uit te kunnen blijven voeren dient u jaarlijks een herhalingstraining te volgen. De training bestaat uit één praktisch ingestoken dagdeel.

Tijdens dit dagdeel worden onderstaande punten behandeld:

  • Communicatief leiding geven aan een BHV Ploeg
  • Het papieren BHV plan omzetten naar praktijk
  • BHV ploeg voorbereiden en trainen
  • Beheer van BHV materialen

Wanneer de cursus herhaling ploegleider met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de cursist het NIBHV  herhalingscertificaat Ploegleider BHV.

Toelatingseis:
U bent opgeleid tot bedrijfshulpverlener en Ploegleider BHV en in het bezit van zowel een geldig BHV diploma als een diploma Ploegleider BHV.

OPLEIDING COORDINATOR / HOOFD BHV

Deze opleiding leidt cursisten op tot coördinator/hoofd BHV, deze neemt de organiserende taak over van de werkgever.  Tijdens de opleiding krijgt de cursist voldoende kennis en handvatten om deze functie naar behoren te kunnen uitoefenen.

Deze cursus is gericht op personen die managementverantwoordelijkheid willen dragen voor een onderdeel van de organisatie en/of verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het arbobeleid. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

In de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:
• Wet- en regelgeving
• Taken en eisen BHV
• Arbobeleid
• RI&E en organisatie van de BHV
• Opzet en beheer van de BHV-organisatie
• Controleren en bijsturen

EERSTE HULP BIJ WERKEN MET KINDEREN (EHK)

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig kan er onderscheid gemaakt worden in een aanpak per leeftijdscategorie.

Iedereen kan zonder vooropleiding deelnemen aan de cursus EHK. U kunt hiermee een los (deel)certificaat behalen. Wanneer u het deelcertificaat Brandbestrijding en Ontruiming ook zou behalen dan geeft dit recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald.
Wanneer cursisten willen deelnemen aan de herhaling EHK moeten wel in het bezit zijn van een NIBHV certificaat EHK of een ‘EHBO kinderen certificaat’ van het Oranje Kruis. Het certificaat ‘Basisopleiding BHV Eerste Hulp’ geeft geen toegang tot herhaling EHK. Het certificaat EHK geeft wel toegang tot herhaling Eerste Hulp.

U kunt voor het examen EHK alleen vrijstelling krijgen op grond van een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’ van Het Oranje Kruis. Bij een vrijstellingsaanvraag dient u een kopie van het certificaat te kunnen overleggen.

BEHEERDER BRANDMELDINSTALLATIES (BBMI)

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Toelatingseisen : Geen
Duur cursus: 1 dag

Praktijk:
De praktijkoefeningen van uw BMI dient door uw het onderhoudsbedrijf te worden verzorgt.

Theorie:
Onderdelen BMI, NEN 2535, NEN 2654-1, taken beheerder, Afsluitend theorie-examen.

Cursusinhoud
– Voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan brandmeldinstallaties
– De werking van automatische melders
– Sturingen en signaleringen
– Hoe test ik een brandmeldinstallatie ?
– Uitvoering klein onderhoud
– Het beheer en het invullen van het logboek
– Welke documenten horen bij een brandmeldinstallatie?

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma “beheerder Brandmeldinstallatie” van het NIBHV. Hiermee voldoet de cursist aan de eisen uit NEN 2654-1.

VEILIG PAPIER INZAMELEN

Verenigingen welke oud papier en karton inzamelen kunnen bij Meis een training volgen om veilig en verantwoord te kunnen werken. Uit cijfers van de Afvalsector blijkt dat in deze sector jaarlijks helaas nog steeds de meeste ongevallen plaatsvinden. Van letselschade door vallen (van treeplank) tot aan verkeersongevallen.

De training bestaat uit twee gedeelten: een theorie gedeelte en een gedeelte bedieningsinstructie in de praktijk.

Het doel van deze training is verantwoord en veilig kunnen werken, voldoen aan de wettelijke ARBO-eisen en het stimuleren van een goede samenwerking.

ONTRUIMINGSOEFENING

Het houden van oefeningen heeft mede tot doel om te beoordelen in hoeverre de BHV-organisatie in de praktijk functioneert en competent is. Evaluatie na een oefening met alle betrokkenen is noodzakelijk om te kunnen verbeteren. Uitgangspunt van oefeningen is om de BHV-organisatie af te stemmen op haar taken en waar nodig te verbeteren, beter voorbereid zijn op realistische incidenten/calamiteiten en de paniek die onverwachts hierin naar voren komt.

Daarom biedt Meis Bedrijfshulpverlening u een ontruimingsoefening aan. Tijdens deze oefening krijgt u inzicht in:
– De reactie tijdens een alarmering in uw pand
– Tekortkomingen in uw bedrijfsnoodplan (preventie etc.)
– Handelen van BHV’ers en werknemers

Werkwijze
– Er wordt een beginafspraak gemaakt met opdrachtgever over de uitvoering van de oefening.
– Voorbespreking en uitvoering ontruimingsoefening (hierbij kunnen Lotusslachtoffers en diverse ensceneringsmaterialen worden
ingezet zoals rook, lichteffecten en geluiden, nepbom, etc.)
– Nabespreking/evaluatie met de BHV-organisatie.

Toetsing
Meis Bedrijfshulpverlening geeft een verklaring af dat er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden en dat de opdrachtgever hiermee voldoet aan de wetgeving.

Meis Bedrijfshulpverlening
Papland 13-E
4206 CK Gorinchem
T 0183 675160
info@meis-bhv.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.